Huurvoorwaarden van Future-Proof B.V.

Hier vind je de huurvoorwaarden van Future-Proof. Deze zijn voor het laatst bijgewerkt op 22 april 2021.

Algemeen
Als we het over huurder hebben, dan bedoelen we diegene die onze spullen gehuurd heeft.
Als we het over verhuurder hebben, dan hebben we het over onszelf: Future-Proof bv

Bij iedere verhuur zijn deze huurvoorwaarden leidend, ook als de huurder eigen voorwaarden heeft. Alleen als verhuurder nadrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkingen hiervan, gelden afwijkende regels. Deze voorwaarden gelden dus voor alle huurovereenkomsten, mondeling of schriftelijk bevestigd, waarbij verhuurder roerende zaken verhuurt aan de huurder. Dit kunnen personen, bedrijven, of andere rechtspersonen zijn.

Als een voorwaarde nietig wordt verklaard, blijven alle andere voorwaarden geldig. We zullen dan in de geest van de oorspronkelijke voorwaarden afspraken voortzetten.

Offertes
We streven naar betrouwbare offertes. Mochten er in onze ogen onjuistheden in staan, dan kunnen we offertes na het uitbrengen herroepen. Daarop kan huurder geen rechten ontlenen. Onze offertes zijn vrijblijvend, en 30 dagen geldig. Huurder gaat akkoord met de offerte door schriftelijk een opdrachtbevestiging te sturen, dat ook via de elektronische weg kan. Vanaf het moment dat het gehuurde in bruikleen van de huurder is, dan gaan we ook zonder schriftelijke bevestiging ervan uit dat de huurovereenkomst bevestigd is.

Huurtarieven en termijnen
De tarieven kunnen wijzigen, en zijn altijd exclusief BTW. Vanaf het moment dat het gehuurde niet meer bij verhuurder is, en dus is opgehaald of opgestuurd, gaat de huurtermijn in. Alleen na vooraf overleg kunnen we hiervan afwijken.

Als huurder het gehuurde niet tijdig terug bezorgd, wordt de huurperiode automatisch verlengd tot het moment dat het gehuurde retour is bezorgd. Gevolgkosten van te late retouren worden geheel verhaald op de huurder.

Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk indien de verhuurder hiervoor haar uitdrukkelijke toestemming verleent en op door de verhuurder te bepalen voorwaarden. Automatische of stilzwijgende verlenging van de huurperiode is uitgesloten.

Controle
Controleer bij ontvangst het gehuurde. Als er niet direct of uiterlijk binnen één dag schriftelijk wordt aangegeven dat er gebreken zijn, wordt door de huurder automatisch bevestigd dat het gehuurde in goede staat is ontvangen.

Risico en schade
Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking is gesteld aan de huurder, tot het moment dat het gehuurde retour is ontvangen, is de huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan het gehuurde. Huurder stelt de verhuurder schadeloos voor alle schades aan het gehuurde, of schades en/of letsel veroorzaakt door het gehuurde, inclusief vervolgschade.

Huurder is verplicht om het vervoer of transport van het gehuurde deugdelijk en voldoende verzekerd te laten plaatsvinden.

Mocht er schade ontstaan aan het gehuurde, dan zal de huurder direct de verhuurder hiervan op de hoogte stellen. Kosten door schades kunnen op de huurder worden verhaald. Het is niet toegestaan dat de huurder zelf reparaties uitvoert aan het gehuurde.

Onderhoud
Verhuurder zal zorgen dat de apparatuur tijdig wordt onderhouden en zich in goede staat bevindt als de huurperiode ingaat. Huurder zal, waar nodig, zelf onderhoud uitvoeren. Huurder zorgt ervoor dat het gehuurde tijdig wordt gereinigd.

Betaling en kosten
Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door overmaking op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer binnen dertig dagen na factuurdatum. Als de huurder niet tijdig betaald, dan kan verhuurder handelsrente in rekening brengen. Bij het inschakelen van een incasso zijn alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder.

Eventuele tegenvorderingen mogen niet met een vordering van verhuurder worden verrekend. Klopt de factuur niet? Na het verstrijken van de betalingstermijn is bezwaar niet meer mogelijk.

Aansprakelijkheid
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder leidt, die op welke wijze dan ook verband houdt met de huurovereenkomst. Indien Verhuurder aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Huurder in het kader van de huurovereenkomst met Verhuurder aan Verhuurder heeft voldaan (excl. BTW). Aanspraken van Huurder met betrekking tot de met Verhuurder gesloten huurovereenkomst vervallen na een jaar na verzending van de relevante factuur door Verhuurder aan Huurder.  Verhuurder is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.

Ontbinding
Verhuurder kan de huurovereenkomst ontbinden, als huurder enige verplichting niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Het gehuurde dient direct terug te worden bezorgd bij verhuurder zonder dat huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. De huurovereenkomst eindigt indien huurder in staat van faillissement verkeert, of uitstel van betaling heeft aangevraagd of verleend gekregen.

Overmacht
Huurder zal verhuurder geen kosten doorberekenen bij overmacht, waaronder onder meer beperkende overheidsvoorschriften, werkstaking (met inbegrip van werkliedenuitsluiting, langzaam-aan-acties, e.d.), ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, pandemieën, oproer en oorlog en/of oorlogsdreiging.

Indien er reeds delen van de verplichtingen zijn voldaan door verhuurder, kan verhuurder een factuur sturen naar huurder alsof het een losse overeenkomst betrof.

Privacy
Verhuurder verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het opmaken van offertes en de totstandkoming en uitvoering van de huurovereenkomst de door Huurder opgegeven persoonsgegevens. Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zal daarbij in acht worden genomen. Verhuurder is een verwerkings- verantwoordelijke (als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming) van de verwerking van de persoonsgegevens die zij in verband met de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst van Huurder verkrijgt.

Verhuurder bepaalt bij de uitvoering van de opdracht zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Verhuurder verwerkt persoonsgegevens die zij van Huurder heeft verkregen in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Verhuurder mag, al dan niet in verband met de overeenkomst, de persoonsgegevens van de Huurder verwerken, bewaren en verspreiden onder eenieder binnen de organisatie van Verhuurder in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.

Verhuurder zal de persoonsgegevens alleen verder verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen. Verhuurder zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, verminking en onbevoegde toegang. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Verhuurder.

Verhuurder zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst niet delen met derden, tenzij Huurder daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat voor Verhuurder.

Rechtskeuze
Op alle overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.