Fysieke belasting

Voor werknemers kan fysieke belasting leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat (gewrichten, pezen en spieren) en soms zelfs tot ziekte en uitval van werknemers. Deze klachten kunnen (en moeten) voorkomen worden. Daarvoor is het nodig om de werksituaties in kaart te brengen en waar nodig maatregelen nemen om de fysieke belasting te beperken.

Fysieke belasting

Fysieke belasting meten

De mate waarin fysieke overbelasting over onderbelasting tot schadelijke effecten voor het lichaam kan leiden, is per persoon verschillend. Toch zijn er methoden vastgesteld om de mate van fysieke belasting objectief te kunnen bepalen. Wij helpen diverse soorten bedrijven in diverse branches bij het bepalen van de fysieke belasting enerzijds, en het verbeteren ervan anderzijds.

Beoordeling fysieke belasting

Arbowet fysieke belasting

In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat voor alle werkzaamheden de risico’s zijn bepaald en de maatregelen zijn beschreven en genomen om deze risico’s te beperken. Daarvoor heeft u een RI&E. In het Arbeidsomstandig-hedenbesluit is opgenomen dat veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting moet worden beoordeeld, waarbij met name wordt gelet op de kenmerken van de last, de vereiste lichamelijke inspanning, de kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de taak.

Vaak weten werknemers zelf heel goed bij welke werkzaamheden er sprake is van fysieke belasting. Wilt u deze signalen laten beoordelen door een arbeidshygiënist of een hoger veiligheidskundige dan helpen wij u graag. Door samen specifiek per werkplek te beoordelen wat de oorzaken zijn van fysieke belasting, kunnen we gericht adviezen geven om de belasting te beperken.

Heeft u de overige risico’s van de RI&E al voldoende in kaart gebracht? Wij kunnen u met alle aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk helpen.